Waarom een tolk

 

Nog steeds neemt het aantal Nederlanders van allochtone afkomst sterk toe. De grootste groei zien we bij de groep van Turkse afkomst. Ondanks pogingen van alle kanten deze mensen het Nederlands te leren zien we in de praktijk dat velen van hen de taal niet goed beheersen. Onderzoek heeft aangetoond dat de eerste generatie gastarbeiders die eind 1960 begin 1970 naar Nederland zijn gekomen, juist slechter Nederlands spreekt, omdat ze vrijwel geen contact meer hebben met Nederlanders. Ook komen er elk jaar nog velen naar Nederland, als vluchteling, in het kader van gezinshereniging en door huwelijk. Alle inburgeringcursussen ten spijt zal het zeker nog jaren duren voordat deze mensen voldoende Nederlands spreken om zichzelf te kunnen redden. Intussen blijven ze in veel situaties afhankelijk van een tolk.

Tot voor kort voorzag het TVCN in deze behoefte. Overheidsinstanties, scholen, UWV,  de GGZ, de reguliere gezondheidszorg, maatschappelijke instellingen enz. konden hiervan kosteloos gebruik maken. Enkele jaren geleden is het Ministerie van Onderwijs al gestopt met het vergoeden van tolk- en vertaaldiensten. Door alle bezuinigingen heeft het ministerie van VWS ook besloten alle tolk- en vertaaldiensten per 1 januari 2012 stop te zetten. Dit betekent dat bovengenoemde instanties nu zelf de tolkdiensten moeten betalen. Maar vaak hebben zij hiervoor niet de budgetten en wordt het aan de cliënt overgelaten om zelf iemand mee te nemen als tolk, bijvoorbeeld een familielid of vriend.

Deze situatie is zeer onwenselijk omdat er geen zekerheid is over de juistheid van de vertaling, wat kan leiden misverstanden en tot een verkeerde diagnose en/of behandeling. Het zal echter duidelijk zijn dat de persoon in kwestie zich meestal niet vrij zal voelen om over belangrijke problemen die gevoelig liggen te praten.
Ook bij zogenaamde “slecht nieuws gesprekken”, waarin een arts bijvoorbeeld moet meedelen dat de patiënt ongeneselijk ziek is, wordt dit vaak niet of niet juist vertaald, omdat dit niet gebruikelijk is in de Turkse en andere oosterse culturen om dit slechte nieuws aan iemand te vertellen.
Als tolk is het belangrijk inzicht te hebben in de problematiek en de cultuur om daardoor de juiste vertaalslag te kunnen maken. Het gaat erom de informatie in de juiste context te plaatsen.
Neemt u uw cliënt serieus? Of het nu gaat om een goede beoordeling te geven van de klachten van een patiënt of een functioneringsgesprek met een werknemer, een gesprek met een ouder op school of een zakelijk contact.
Het werken met een professionele tolk geeft aan dat u uw cliënt en uw werk serieus neemt!
Zoals ik al eerder aangaf spelen de financiën hierin een grote rol. Daarom is er nu de mogelijkheid een betaalbare professionele tolk in te huren. Voor de tarieven zie Tarieven.

Tolken is het overzetten van het gesproken woord van de ene in de andere taal; (vertalen is het overzetten van het geschreven woord van de ene in de andere taal. (zie ook veelgestelde vragen nr.1)
Je zou ook kunnen zeggen dat tolken het tot stand brengen is van de communicatie tussen twee partijen die een andere taal spreken en daardoor elkaar niet begrijpen.
Er zijn verschillende manieren om dit te doen. De vormen van tolken waar u het meeste mee te maken zult hebben en waarmee ik de meeste ervaring heb zijn het gesprekstolken en simultaantolken.

Gesprekstolken: een gesprek wordt vanuit de Turkse taal naar het Nederlands en omgekeerd vertaald. Je fungeert als tolk als tussenpersoon voor twee sprekers. Elke spreker last na twee of drie zinnen steeds een pauze in en geeft je de tijd om de gemaakte opmerkingen te verwoorden in de taal van de gesprekspartner. Gesprekstolken wordt vaak gebruikt in 1 op 1 situaties maar ook wel tijdens rechtszittingen, getuigenverklaringen, etc.

Simultaantolken: Terwijl de spreker aan het woord is vertaalt de tolk het gesprokene. Deze vorm wordt vaak gebruikt tijdens rechtbankzittingen en groepsgesprekken, waar een van de deelnemers het Nederlands niet of niet voldoende beheerst. Daardoor hoeft het gesprek niet telkens onderbroken te worden door de vertaling.