Algemene voorwaarden

 
  • Bij afzegging van een tolkdienst tot 2 dagen voor de datum van deze dienst worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij afzegging van een tolkdienst op de dag voor deze dienst wordt de helft van de gereserveerde tolktijd in rekening gebracht.
  • Bij afzegging van een tolkdienst op de dag van deze dienst zelf wordt hele bedrag van de gereserveerde tolktijd in rekening gebracht.
  • Als de tolk al onderweg is naar de afgesproken tolkdienst of al op het afgesproken tijdstip en adres gearriveerd is en deze dienst wordt om welke reden dan ook geannuleerd, dan worden zowel de gereserveerde tolktijd alsook de reistijd en reiskosten in rekening gebracht.
  • Bij afzegging van de tolkdienst door de tolk zelf, dan zal deze proberen voor vervanging te zorgen.
  • Facturen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
  • De tolk zal alle informatie die in de gesprekken naar voren komt strikt vertrouwelijk behandelen en deze onder geen beding ter beschikking stellen van derden.
  • De tolk is alleen aansprakelijk voor eventuele schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de tolk toerekenbare tekortkoming. De aansprakelijkheid blijft beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de betreffende opdracht.

Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is van:
Naam: Wolter Woning
Bedrijfsnaam: Tolk Turks Wolter Woning
Adres: Nettelhorst 84
Postcode: 6714 ME
Woonplaats: Ede
KvK Nr: 55046037
Btw-id: NL001324550B35
Wbtv nr: 1851
E: wolterwoning@gmail.com
T: 0032-6-55707188

Wij hechten veel waarde aan een goed bescherming van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij minimaal aan de relevante privacy wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons kan verstrekken.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen aan ons verstrekt om een offerte uit te brengen voor uw tolk- en vertaaldiensten en voor de uitvoering van uw tolk -en vertaaldiensten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken om een goede dienst aan u te kunnen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij beveiligen uw persoonsgegevens naar de eisen, welke de AVG ons oplegt. Wij leggen deze eisen ook op aan derden die wij inschakelen om uw persoonsgegevens (verder) te verwerken. Daarbij verstrekken wij alleen uw persoonsgegevens aan diegenen die ook kennis van uw persoonsgegevens moeten hebben om de door u gevraagde dienst goed te kunnen uitvoeren. Deze personen leggen wij geheimhouding op.

Ook worden uw persoonsgegevens zowel schriftelijk als digitaal beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard worden dan nodig is, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen wij deze in overleg met u vernietigen of teruggeven.

Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Als betrokkene kunt u via het gebruik maken van uw rechten onder de AVG door een mail te zenden aan ons op wolterwoning@gmail.com. Deze rechten, waar u een beroep op kunt doen, zijn:
- recht op inzage van uw persoonsgegevens;
- recht om verwijdering van uw persoonsgegevens;
- recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens;
- recht op dataportabiliteit van uw persoonsgegevens.

Uw verzoeken handelen we spoedig af, waarbij wij streven naar een afhandeling binnen de wettelijke termijn van 4 weken na ontvangst van uw verzoek.

Verlies van uw persoonsgegevens
Ondanks alle voorzorg dat wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen kan het toch gebeuren dat zich een datalek voordoet. Mocht er toch een datalek ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar terstond over informeren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Bij ontevredenheid over de afhandeling kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens:
De Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast aan de recente ontwikkelingen op het gebied van de AVG. De meest actuele versie van deze privacyverklaring geldt en kunt u nalezen op onze website.

Uw tolk : Wolter Woning
Plaats: Ede
Datum : 14 januari 2019

Privacybepalingen Algemene voorwaarden

 

Algemeen
1. Wij werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) en verzamelen persoonsgegevens waarvoor wij of onze opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke een rechtmatige grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens voor heeft.
2. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens met passende technische en organisatorische maatregelen is beveiligd. Daarbij streven wij ernaar alle maatregelen up to date te houden teneinde uw persoonsgegevens correct te kunnen beveiligen.
3. Ook aan de door ons ingeschakelde derden leggen wij verplichtingen op om de veiligheid van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
4. Wij delen uw persoonsgegevens niet met partijen buiten de EER, tenzij wij wettelijk daartoe worden verplicht of u toestemming heeft verleend.
5. U kunt ons mailen om u uw rechten als betrokkene uit te oefenen. Wij zullen spoedig, doch binnen vier weken, met een optie tot verlenging van de termijn met eenmaal vier weken, op uw verzoeken reageren

Datalek
6. Mocht er ondanks al onze inspanningen om uw persoonsgegevens te beveiligen zich toch een datalek voordoen, dan brengen wij u hier spoedig nadat wij kennis hebben genomen van het datalek op de hoogte.
7. Wij zullen in overleg met u een datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen. Indien wij niet de verwerkingsverantwoordelijke zijn, dan zullen wij u bijstaan bij een eventuele melding van een datalek aan de AP en aan eventuele verdere betrokkenen.
8. Een datalek ontslaat u niet van uw verplichtingen uit de overeenkomst, welke u met ons heeft gesloten, tenzij u kunt aantonen c.q. aannemelijk maken er sprake is van opzet of grove schuld van onze zijde.

Bewaartermijnen
9. Uw persoonsgegevens worden niet langer door ons bewaard als noodzakelijk is voor de uitvoering en afhandeling van uw opdrachten c.q. verzoeken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht.
10. Persoonsgegevens worden gedurende een periode van 12 maanden na einde van de opdracht bewaard en daarna in overleg met u vernietigd of teruggegeven.

Aansprakelijkheid
11. Indien wij onverhoopt mochten tekortschieten in de naleving van de AVG of deze algemene privacy voorwaarden dan kunt u ons aansprakelijk stellen voor directe schade als gevolg van het niet nakomen van de overeenkomst met u.
12. Onze aansprakelijkheid is echter te allen tijde beperkt tot het bedrag dat u in de 3 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling aan ons heeft voldaan en voorts is onze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen onze aansprakelijkheidsverzekeraar in het concrete geval uitkeert.

Uw tolk : Wolter Woning
Plaats: Ede
Datum : 14 januari 2019